1. Působnost
  1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují některé práva a povinnosti vzniklé mezi
  Poskytovatelem a Objednatelem na základě uzavřené objednávky, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.
  1.2 Budou-li Podmínky v některém svém ustanovení v rozporu s ustanovením obsaženým v jiných částech
  Objednávky, má přednost ustanovení obsažené v jiných částech Objednávky.
 2. Definice některých pojmů
  2.1 Pro účely těchto Podmínek platí následující:
  a) Objednávka znamená Objednávku o poskytnutí jeřábu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejíž
  součástí jsou tyto Podmínky;
  b) Poskytovatel znamená subjekt uvedený v hlavičce Objednávky jako Poskytovatel;
  c) Objednatel znamená subjekt uvedený v hlavičce Objednávky jako Objednatel.
  2.2 Jsou-li v těchto Podmínkách uvedeny pojmy zcela nebo přibližně (a v kontextu) se shodující s pojmy
  uvedenými v článcích I-IV Objednávky (např. Určené místo, Začátek poskytnutí, atd.), platí, že se jedná o shodné
  pojmy s těmi uvedenými v článcích I-IV Objednávky
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele
  3.1 Poskytovatel se zavazuje, že:
  a) bude dodržovat postupy bezpečného používání mobilních jeřábů, včetně systému bezpečné práce při řízení,
  montáži, demontáži, provozu a údržby mobilních jeřábů;
  b) Jeřáb bude v řádném stavu, způsobilém k manipulaci s břemeny a provozu na komunikacích ČR dle platných
  předpisů a zákonů;
  c) současně s poskytnutím Jeřábu zajišťuje kvalifikovanou osádku Jeřábu pro manipulaci s Jeřábem;
  d) na žádost Objednatele předloží do tří pracovních dnů tyto dokumenty:
  · Osvědčení o registraci DIČ,
  · výpis z obchodního rejstříku,
  · živnostenský list,
  · jeřábový deník,
  · revizní zprávu,
  · certifikát vázacích prostředků;
  e) bude Objednatele písemně informovat o rizicích na Určeném místě a bude spolupracovat při zajišťování
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Určeném místě. Poskytovatel zajistí, aby jeho činnosti a práce jeho
  zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci Objednatele, a
  dále Poskytovatel zajistí spolupráci při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního
  prostředí pro zaměstnance na Určeném místě.
  3.2 V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s plněním povinnosti dle Objednávky, je Poskytovatel
  oprávněn pozastavit poskytování Jeřábu až do doby, než bude předmětná povinnost splněna; o tuto dobu se též
  automaticky posunuje datum a čas Ukončení poskytnutí; pokud je splatnost Ceny jakýmkoliv způsobem vázána
  na datum Ukončení poskytnutí, platí pro tyto účely splatnosti i nadále dřívější datum Ukončení poskytnutí.
 4. Práva a povinnosti Objednatele
  4.1 Objednatel se zavazuje a prohlašuje, že:
  a) při každé změně data a času Začátku či Ukončení poskytnutí, změně Určeného místa, změně parametrů
  břemene rozdílně od původního znění Objednávky uhradí veškeré s tím vzniklé náklady Poskytovateli;
  b) v případě odstoupení Objednatele od Objednávky podle bodu 8.2 těchto Podmínek později (tj. méně) než 24
  hodin před časem Začátku poskytnutí, zaplatí Poskytovateli mimo jiné náklady, které Poskytovatel vynaložil v
  souvislosti s touto Objednávkou (tj. příprava Jeřábu, poplatky ve výši 2.500,- Kč u Jeřábu Tatra 815 AD28 za
  přepravní povolení, pohonné hmoty, atd.);
  c) pokud nebylo ujednáno jinak, zajistí na vlastní náklady osoby kvalifikované na vazačské práce, které budou
  odpovědné za způsob a kvalitu uvázání břemen při manipulaci Jeřábu s břemeny, a to dle systému bezpečnosti
  práce a předpisů bezpečnosti práce;
  d) pokud nebylo ujednáno jinak, není povinností Poskytovatele poskytnout speciální vázací prostředky či více
  přítomných osob při manipulaci (navigátor; vazač; střídání obsluhy Jeřábu v případě prací nad 8 pracovních hodin/
  den);
  e) odpovídá za dostatečnou únosnost a průjezdnost terénu v místech zapatkování a pohybu Jeřábu na Určeném
  místě, za průjezdnost ulic u místa zapatkování Jeřábu;
  f) na vlastní náklady zajistí zábor, ohlášení stání strojů na místech, kde to vyhlášky a zákony vyžadují a zároveň
  se zavazuje, že uhradí veškeré náklady a pokuty spojené s nedodržením těchto podmínek;
  g) poskytne Poskytovateli veškerou součinnost nutnou pro poskytnutí Jeřábu; dojde-li z příčin na straně
  Objednatele k překážce, kvůli které Poskytovatel nemůže Jeřáb poskytnout, vykonat či pokračovat v plnění
  Objednávky, uhradí Objednatel veškeré náklady s tím spojené Poskytovateli;
  h) pokud nevznese výhrady k faktuře do 7 dnů po obdržení faktury má se za to, že akceptuje fakturu v jejím
  plném znění;
  i) on, či osoba jím pověřená, řádně potvrdí i bez vyzvání Poskytovatele neprodleně (v ten samý den) po konci
  poskytnutí Jeřábu záznam o poskytnutí (provozu) Jeřábu. Pokud tak neučiní nebo neuvede do záznamu námitky
  či nesouhlas s vyplněnými údaji, platí, že Jeřáb byl ze strany Poskytovatele poskytnut včas a řádně a že záznam
  o provozu Jeřábu je v souladu s výkony Jeřábu, tj. že objednatel akceptuje záznam o poskytnutí (provozu) Jeřábu
  v plném znění a reklamace v rozporu se záznamem nebudou uznány;
  j) v případě prohlídky technického pracovníka Poskytovatele v Určeném místě musí Objednatel dodržet požadavky
  technického pracovníka pro přípravu ke správnému poskytnutí Jeřábu, které mu technický pracovník
  Poskytovatele předá písemnou nebo ústní formou. Pokud tak Objednatel neučiní a vznikne tím překážka, která
  brání správnému poskytnutí Jeřábu, zavazuje se Objednatel, že uhradí smluvní pokutu, a to ve stejné výši jako
  jsou poplatky uvedené v těchto Podmínkách v bodu 4.1/b) a dále nahradí veškeré vzniklé náklady Poskytovateli;
  k) bude Poskytovatele písemně informovat o rizicích na Určeném místě a bude spolupracovat při zajišťování
  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Určeném místě. Objednatel zejména zajistí aby jeho činnosti a práce
  jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci
  Poskytovatele, a dále Objednatel zajistí spolupráci při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího
  pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na Určeném místě. Objednatel též bude koordinovat provádění
  opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců na Určeném místě a postupy k jejich zajištění.
 5. Pojištění Poskytovatele
  5.1 Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěný za škody způsobené při manipulaci s břemenem při vykonávání
  jeřábnických prací do 10 milionů Kč. V případě včasného požadavku Objednatele na připojištění se zavazuje, že
  tak v přiměřené lhůtě a pokud to bude možné stihnout před datem Ukončení poskytnutí učiní, ale náklady s tím
  spojené hradí Objednatel.
 6. Platební podmínky
  6.1 Úplatou za poskytnutí Jeřábu je Cena. Objednatel je povinen zaplatit Cenu způsobem a v době uvedeným
  v Objednávce.
  6.2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny, případně Předpokládané ceny, je Objednatel povinen
  zaplatit Poskytovateli na vyzvání smluvní pokutu sestávající ze součtu těchto dvou složek:
  a) částka 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení a
  b) částka 25% z Ceny (případně Předpokládané ceny).
  6.3 V případě prodlení Objednatele se zaplacením jiných peněžitých částek než Ceny nebo Předpokládané ceny
  je Objednatel povinen na základě vyzvání Poskytovatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za
  každý den prodlení.
  6.4 Jakýmikoliv smluvními pokutami není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v její plné výši.
  6.5 Pokud bude Objednatel povinen zaplatit 75% Ceny, případně Předpokládané ceny, předem do dne
  bezprostředně předcházejícího dni Začátku poskytnutí a neučiní tak, není Poskytovatel povinen Objednateli Jeřáb
  ve smluveném Začátku poskytnutí poskytnout, pokud prodlení Objednatele s placením stále trvá. V případě
  prodlení Objednatele s touto platbou je též Poskytovatel oprávněn (i když prodlení skončilo) posunout (i
  konkludentně) o libovolný počet dnů (nejvíce však o počet dnů Objednatelova prodlení s placením) datum a čas
  Začátku poskytnutí a datum a čas Ukončení poskytnutí.
 7. Odpovědnost
  7.1 Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, a vady které vzniknou v důsledku či v souvislosti s poskytnutím
  Jeřábu, jen byla-li škoda či vada způsobena porušením právní povinnosti ze strany Poskytovatele a toto porušení
  vzniklo na základě zavinění Poskytovatele (subjektivní odpovědnost).
  7.2 Poskytovatel, resp. osádka Jeřábu, se při práci na Určeném místě řídí pokyny Objednatele, resp. jím
  pověřených osob. Správnost či vhodnost těchto pokynů není Poskytovatel, resp. osádka Jeřábu, povinen nikterak
  zkoumat a v případě škody či vad vzniklých na základě takových pokynů za škodu odpovídá Objednatel.
  Poskytovatel též neodpovídá za škody nebo vady vzniklé tím, že nebyla před začátkem poskytnutí požadována
  prohlídka Určeného místa.
  7.3 Poskytovatel není v prodlení, pokud mu Objednatel nezajistil potřebnou součinnost.
 8. Odstoupení od Smlouvy
  8.1 V případě, že Objednatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z Objednávky je Poskytovatel oprávněn od
  Objednávky odstoupit, aniž by Objednateli poskytoval dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění porušené
  povinnosti.
  8.2 Objednatel je oprávněn od Objednávky odstoupit do času Začátku poskytnutí; pokud tak učiní později (tj.
  méně) než 24 hodin před časem Začátku poskytnutí, zaplatí Poskytovateli náklady stanovené v bodě 4.1/b) těchto
  Podmínek.
  8.3 Účinnost odstoupení nastává dnem doručení projevu o odstoupení druhé straně. Peněžitá plnění přijatá v
  případě odstoupení se nevrací. Odstoupením není dotčeno právo na náhradu Ceny za již poskytnutou dobu Jeřábu,
  nároky na smluvní pokuty, nároky na náhradu škody a další práva a povinnosti, o kterých to stanoví Objednávka
  (včetně těchto Podmínek) a zákon.
 9. Závěrečná ustanovení
  9.1 Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Objednatel
  prohlašuje, že je mu znám sazebník společnosti POREX, s.r.o. platný od 1.4.2016. Text Podmínek a text Systému
  bezpečné práce 1/2000 je k nalezení též na internetové stránce www.jerabcb.cz; na vyžádání Objednatele mu
  jejich text může Poskytovatel též zaslat emailem nebo faxem.
  9.2 Objednávka se řídí českým právním řádem, zejména Obchodním zákoníkem a může být měněna pouze
  písemnou formou. V případě soudního sporu se strany domluvily na místní příslušnosti obecného soudu
  Poskytovatele podle výpisu v obchodním rejstříku ke dni podání žaloby (jiného návrhu).
  9.3 Pokud v článku II Objednávky není u možností „ANO / NE“ uvedeno jinak, platí varianta „NE“.
  9.4 Pokud v článku III Objednávky není u odstavce 3.1 označena žádná z variant, platí varianta se sazebníkem.
  Pokud v článku III Objednávky není u odstavce 3.2 označena žádná z variant, platí varianta s proforma fakturou
  a následným bankovním převodem.

  V Českých Budějovicích dne 1.4.2016